Słowniczek Tematyczny

Tytuły Kwalifikacji i Nazwy Szkół

Przydatne oficjalne tłumaczenie polskich tytułów kwalifikacji i nazw szkół:


Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego − Teacher Training College Diploma

Dyplom uzyskania tytulu zawodowego − Vocational Diploma / Title

Kolegium nauczycielskie − Teacher Training College

Kolegium nauczycielskie języków obcych − Foreign Language Teacher Training College

Liceum − Upper Secondary School (Lyceum)

Liceum ogólnokształcące − General Upper Secondary School

Liceum pedagogiczne − Teacher Training Upper Secondary School

Liceum profilowane − Specialised Upper Secondary School

Liceum techniczne − Technical Upper Secondary School

Liceum uzupełniające − Complementary Upper Secondary School

Liceum zawodowe − Vocational Upper Secondary School

Pedagogiczne studium techniczne − Technical Teacher Training Institute

Studium nauczania początkowego − Early Learning Institute

Studium nauczycielskie − Teacher Training Institute

Studium wychowania przedszkolnego − Pre-primary Education Institute

Świadectwo dojrzałości − Secondary Leaving Certficate (of a given type of secondary school e.g. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego)

Świadectwo ukończenia − Education Completion Certificate (of a given school e.g. swiadectwo ukonczenia technikum)

Szkoła policealna − Post-secondary School

Szkoła zasadnicza − Basic Vocational School

Technikum − Technical Secondary School

Technikum uzupełniające − Complementary Technical Secondary School

Wyższa szkoła zawodowa − School of Professional Higher Education